Paweł Dudojc

Wierzbowski Eversheds Sutherland
Prawnik

Prawnik zajmujący stanowisko Senior Consultant w zespole ryzyka regulacyjnego i compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Zajmuje się kwestiami regulacyjnymi i compliance związanymi z szeroko rozumianym prawem rynku kapitałowego oraz usług płatniczych, w tym obrotem instrumentami finansowymi, nadużyciami na rynku oraz funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych.

Doświadczenie w kwestiach regulacyjnych zdobywał podczas pracy dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie prowadził prawne oraz regulacyjne analizy podmiotów nadzorowanych, jak również czynności kontrolne wobec tych podmiotów. Opiniował oraz przygotowywał propozycje zmian w przepisach prawa.

Wspiera klientów w zakresie compliance, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również w zakresie przeciwdziałania korupcji. Reprezentuje firmy w postępowaniach kontrolnych oraz w postępowaniach przed organami administracji. Pracuje dla wiodących spółek z sektora finansowego, w tym dla podmiotów z branży FinTech oraz RegTech. Doradza klientom z branży mediowej oraz sektora przemysłowego.

Jest autorem publikacji naukowych, m.in. jednych z pierwszych w doktrynie wypowiedzi traktujących o odpowiedzialności agencji ratingowych, jak również o crowdfundingu udziałowym. Pełnił rolę eksperta krótkoterminowego w ramach projektu Unii Europejskiej w Azerbejdżanie. Prowadził także szkolenia CEDUR. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych szkoleniach dotyczących tematyki ryzyka oraz regulacji na rynku finansowym, w tym organizowanych przez organy nadzoru w Irlandii oraz Francji.

Członek Stowarzyszenia Compliance Polska. Współprowadzący grupy roboczej ds. MiFID II oraz prowadzący grupy roboczej ds. funduszy inwestycyjnych, działających przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.

Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską. Z wyróżnieniem zdał egzamin na Certyfikowanego Compliance Officera poziomu 1 oraz 2 (rynki kapitałowe i inwestycje).