Polityka prywatności Aulapolska.pl

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób przetwarzania danych osobowych przez Fundację Aula Polska, tj. administratora strony aulapolska.pl (dalej jako „Aula Polska”).

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  • Administratorem przekazywanych przez każdą osobę (dalej jako „Użytkownik”) danych osobowych jest Fundacja Aula Polska z siedzibą w Warszawie (00-031), ul. Szpitalna 4/8A, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000561688, posiadająca NIP:
  • Kontakt z Aulą Polską jako administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email [aulapolska2007@gmail.com].
 2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
  • Cel i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika określa zakres zgód oraz uzupełnionych przez Użytkownika danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza.
  • Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć adresu poczty elektronicznej Użytkownika, jak również innych danych, o ile dobrowolnie nam je podasz.
  • Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
   • realizacji przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   • świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • wysyłanie newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • realizacji działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Aulę Polską – podstawą prawną jest dobrowolna zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   • realizacji innych działań wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Auli Polskiej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
   • odpowiedni dla wykazania przez Aulę Polską prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
   • w przypadku działań marketingowych, do czasu wyrażenia przez daną osobę sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości z treściami marketingowymi.
  • Po wyżej wskazanym okresie dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
  • Aula Polska nie będzie przekazywać danych osobowych do państw trzecich (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 3. ODBIORCY DANYCH
  • Aula Polska może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej, jak również realizacji swoich uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami danych mogą być: hostingodawca, dostawa usługi wysyłki newslettera, operator poczty elektronicznej, kancelaria prawna.
  • Dane osobowe zgromadzone przez Aulę Polską mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  • Każdy podmiot, któremu Aula Polska powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Auli Polskiej.
  • Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą. osoby, której dane dotyczą.
 4. PRAWA PODMIOTU DANYCH
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Auli Polskiej, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracowała Aula Polska, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Aulę Polską na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Auli Polskiej dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Auli Polskiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Aulę Polską do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. INNE DANE
  • Aula Polska może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie internetowej aulapolska.pl i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio przez Ciebie odwiedzanej, jeżeli wszedłeś przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, informacje o urządzeniu Użytkownika, identyfikatory urządzeń mobilnych (tj. Apple Advertising Identifier). Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania stroną internetową. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie internetowej i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie pozwala na identyfikuje żadnej osoby.
 6. BEZPIECZEŃSTWO
  • Aula Polska stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Auli Polskiej z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
  • Aula Polska wdrożyła również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
  • Jednocześnie Aula Polska wskazuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych, w tym danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Aula Polska rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 7. COOKIES I IDENTYFIKATORY UZYTKOWNIKA
  • W celu prawidłowego działania strony internetowej, Aula Polska korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których korzystasz ze strony internetowej aulapolska.pl – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
  • Strona internetowa wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu, aż do ich skasowania.
  • Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
  • Cookies strony internetowej są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
  • Pliki generowanie bezpośrednio przez Aulę Polską nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Aulą Polską) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
  • Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.
  • Przede wszystkim możesz wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony internetowej.
  • Możesz też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
  • Aula Polska wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: konfiguracji strony internetowej aulapolska.pl i dostosowania zawartości strony do preferencji lub zachowań użytkowników; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących stronę.
  • Aula Polska wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
Cookies jakiego narzędzia: Cel zapisania:
Google Analytics zbierania ogólnych lub anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
Google Adwords działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu
Apple Search Ads działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu na sklepie Apple AppStore
Facebook Ads działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu
 • Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.