Regulamin newslettera Aulapolska.pl

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Newslettera aulapolska.pl.

Znacznie pojęć używanych w Regulaminie:

Aula Polska Fundacja Aula Polska z siedzibą w Warszawie (00-031), ul. Szpitalna 4/8A, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000561688, posiadająca NIP: 5252620905
Newsletter bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi przez Aulę Polską informacji o usługach specjalnych oferowanych przez Aulę Polską, a także wszelkich wiadomości o Serwisie lub dotyczących Auli Polskiej, w formie biuletynu elektronicznego przesłanego na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
Serwis serwis internetowy znajdujący się pod adresem aulapolska.pl
Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulamin korzysta z Serwisu lub zamawia usługę Newslettera
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA
  • W niniejszy Regulaminie Newslettera określono zasady udostępniania Newslettera przez Aulę Polską.
  • Usługa subskrypcji Newslettera jest świadczona nieodpłatnie przez Aulę Polską Użytkownikom, którzy zamówią taką usługę za pośrednictwem Serwisu.
  • Aby aktywować usługę subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z połączeniem internetowym, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres e-mail. Aby zapisać się do Newslettera, Użytkownik podejmuje następujące kroki: (a) zamawia usługę Newsletter za pomocą formularza dostępnego w Serwisie i podając swój adres e-mail, (b) wysyła zgłoszenie do Auli Polskiej, (c) aktywuje usługę Newsletter poprzez link zawarty w e-mailu przesłanym do Użytkownika na adres wskazany w zgłoszeniu.
  • Z chwilą aktywacji subskrypcji, pomiędzy Aulą Polską a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter na czas nieokreślony.
  • Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym, dezaktywując swoją subskrypcję Newslettera. Użytkownik może zrezygnować z Newslettera, aktywując odpowiedni link podany w przypisie każdego dokumentu elektronicznego wysłanego w ramach usługi Newsletter.
  • Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. DANE OSOBOWE
  • Administratorem Danych osobowych Użytkowników Newslettera jest Aula Polska. Aula Polska przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, wyłącznie w celu świadczenia usługi Newsletter. Takie dane mogą zostać przekazane stronie trzeciej świadczącej usługi techniczne na rzecz Newslettera. Warunki regulujące przetwarzanie danych osobowych i zaprzestanie ich przetwarzania są określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem [_].
 3. REKLAMACJE
  • Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługę Newsletter. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz uzasadnione zastrzeżenia i uwagi dotyczące Newslettera. Reklamację należy przesłać na adres e-mail aulapolska2007@gmail.com lub na adres siedziby Auli Polskiej.
  • Aula Polska rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie dostarczył danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
  • Aula Polska przesyła odpowiedź na reklamację na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Aula Polska może zmienić niniejszy Regulamin Newslettera z przyczyn merytorycznych, prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Auli Polskiej lub zmiana sposobu funkcjonowania Auli Polskiej) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu).
  • Użytkownicy zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu Newslettera za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu Newslettera. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin Newslettera lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter.
  • W przypadku sporu z Aulą Polską, Użytkownik będący konsumentem może skierować się do stałego sądu konsumenckiego w celu rozstrzygnięcia sporu. Konsument może również skierować do innego sądu arbitrażowego w celu poddania mediacji lub zawarcia ugody (może skorzystać z alternatywnego rozstrzygania sporów, ADR). W tym celu należy złożyć Auli Polskiej wniosek o mediację lub wniosek o rozstrzygnięcie sprawy przed sądem polubownym, w zależności od intencji konsumenta. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania są dostępne w odpowiednich organach, w tym na ich stronach internetowych. Konsument może również skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem internetowej platformy UE ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
  • Jeśli Użytkownik zrezygnuje z korzystania z ADR lub ODR, wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla jurysdykcji ustalonej zgodnie z aktem prawnym obowiązującym Użytkownika będącego konsumentem. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Aulą Polską a Użytkownikiem niebędącym konsumentem będą kierowane do sądu właściwego miejscowo dla siedziby Auli Polskiej.
  • Wszelkie umowy wynikające z niniejszego Regulaminu Newslettera zawieranego pomiędzy Użytkownikiem a Aulą Polską są zawierane zgodnie z polskim prawem, pod warunkiem, że zastrzeżenie to nie może skutkować pozbawieniem Użytkownika ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju zwykłego miejsce zamieszkania Użytkownika.
  • Regulamin Newslettera wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019.